Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt Czafikné Bakos Laura Anna egyéni vállalkozó (Eladó) saját fejlesztésű termékek készítője, másrészt a zintime.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói (Vevő) között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

Szolgáltató
Czafikné Bakos Laura Anna egyéni vállalkozó
9011 Győr, Árvalányhaj u. 5.
Adószám: 66472485-1-28
E.V. Nyilvántartási szám: 35257339
Hatósági nyilvántartási szám: 17058.
Tárhelyszolgáltató: https://guide.aruba.it, +39 0575 0505, cloud computing: IT1

Honlap
www.zintime.hu

Szolgáltató elérhetősége
info@zintime.hu
+36703161733

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatályos: 2019. december 13.

Szerződés nyelve

A zintime.hu címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Czafikné Bakos Laura Anna egyéni vállalkozó

A weboldal használata és vásárlás folyamata

A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.

A Megrendelés menüpontban láthatóak a termékek felsorolása. Az adott termékeknek van rövid és hosszú leírása. A legrészletesebb információk az egyes termékekről külön-külön menüpontokban érhető el.

A Megrendelés menüpontban a termékek mellett láthatóak az árak. Az árak forintban értendőek és bruttó összegek. A + és – jelzésekkel lehet beállítani, hogy melyik termékből mennyi darabszámot kíván rendelni, alul a terméklista alatt látható az összesítés.

A vásárlói adatok megadása a megadott adatlap kitöltésével történik. A legtöbb adat kötelezően kitöltendő, legvégén az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelés Nyilatkozat elolvasásával és bejelölésével küldhető el a megrendelés.

Adás-vételi szerződés létrejötte

Bármilyen időpontban van lehetőség megrendelés leadására. Az Eladó elektronikus levél útján visszaigazolja a megrendelést.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Szállítási módok

  • házhoz szállítás 
  • személyes átvétel (Győr)

Fizetési módok

  • előre utalás
  • utánvét

Előre utalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti, akár házhoz szállítást, akár személyes átvételt kér a Vevő.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank
Kedvezményezett neve: Czafikné Bakos Laura Anna ev
Kedvezményezett számlaszáma: 11737038-21075340
Közleménybe kérem írni: “megrendelő neve, címe”

Utánvét, készpénz fizetés

Házhoz szállítás esetén van mód utánvét igénybevételére. Személyes átvétel esetén csak készpénzes vagy előre utalás lehetőségre van mód.

Szállítási díjak

Jelenleg az alábbi díjak csak Magyarország területére vonatkoznak.
(Külföldi szállításra csak külön, egyéni egyeztetés alapján kerül sor.)

A küldeményeket a Magyar Posta (MPL) fogja kiszállítani. 
A szállítás díja 1.500 Ft, utánvét esetén 1.500 Ft + 700 Ft =2.200 Ft.

 

 

A díjak forintban és bruttó árban értendőek.

Szállítási kedvezmény

7000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítási díj 0 Ft, utánvét esetén 700 Ft.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

A megrendelés feldolgozása

A megrendelés beérkezését követő 24 órán belül a megrendelés feldolgozása megkezdődik. A feldolgozást követően a csomag normál esetben  1-3 munkanapon belül összeállításra kerül. A küldemény feladásáról, illetve személyes átvétel esetén az időpont egyeztetésről értesítést küldünk.

Elállási jog

Vevőnek a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Vevőt mint fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

Vevő az elállási jogát termék adás-vételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Vevő mint fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus formában visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.